fbpx
mobile-nature
zipline
kid-fun
FlightLine
cocoon-tree
Inklusion
1406 Kanopeo 0298 fin

Høyt & Lavt Parksystemer: Etablering av klatrepark

Vi bygger store og små klatreparker, zip-liner, lekeapparatet med innhold fra A-Å. Dette inkluderer forprosjekt, design, søknader om midler, bygge fase og implementering av rutiner med komplett internkontrollsystem, opplæring av ansatte, driftsstøtte og vedlikehold. Vår erfaring og kompetanse gjør oss i stand til å ta på oss et vidt spekter av oppdrag innen "risikofylte" og aktivitetsbasert tjenester. Dette kan innebære utvikling av nye konsepter, arbeid i høyden, rigging eller gjennomgang /etablering av rutiner og sikkerhetssystemer, m.m.

Etablering av klatrepark

Klatrepark levert av Høyt og Lavt designes og bygges etter retningslinjer i NS-EN 15567-1:2013).. Apparatene installeres (bygges) på stedet og leveres således ikke som et byggesett, men blir tilpasset ("custom made") terrenget og beskaffenheten til område der de monteres. Det finnes flere ulike sikkerhetssystemer for klatreparker og vi kjenne godt til muligheter og begrensninger med disse. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og følger godt med på hva som skjer i bransjen for å kunne levere en optimal park innenfor gitte rammer. Sammen med oss skal du være trygg på at alle aspekter i en etablering skal være belyst og klarlagt. Vi legger vår stolthet i å kunne levere blant de beste i bransjen mtp design, etablering og drift.

Faser i etablering

 • 1 gangs befaring
  Vi gjør et grov design og ser på muligheter i det aktuelle områder. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en generell beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. Befaringen kan sammenliknes med at du skal bygge et hus og får en skisse tegnet fra arkitekt. Det danner et godt grunnlag for videre arbeid o, budsjettering og planlegging.
  Når det gjelder reguleringsplaner og godkjenninger lokalt for etableringen er dette noe som normalt gjøres lokalt, men vi kan også bistå i dette arbeidet om det er ønskelig.

 • Høyt og Lavt klatrepark eller systempark
  En naturlig del av en etablering er om du eller vi ønsker å integrere klatreparken som en del av nettverket til Høyt og Lavt eller ikke.

 • Komplett design og budsjett for bygging
  Her gjør vi et komplett design av hele klatreparken med oppmåling av løyper , type apparater og organisering av parken. Design og ut utforming noe av det viktigste i forbindelse med etablering av en park. Et design skal sørge for gode opplevelser for besøkende, en park som er sikker og velfungerende og ikke minst av hensyn til optimal ressursbruk for drift.

 • Byggeperiode klatrepark
  Vi bygger klatreparken ihht. internasjonale og nasjonale standarder. Hver park er unik og er "custom made". Hvor lang tid det tar å ferdigstille parken avhenger naturligvis av størrelsen, men også type trær, klima og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget . Det må normalt beregnes 6-10 uker hvor vi stiller med et team på 6-10 som jobber kontinuerlig. Det gjennomføres testing av parken, opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat før man kan åpne for gjester. Fra man bestemmer seg til parken er 100% klar bør man bregne minimum 6 mnd.

 • Utvikling av anlegget generelt
  En svært viktig del av etableringen som både har betydning for opplevelsen til besøkende, sikkerhet og ressursbruk i parken, er utforming av terrenget i parken med stier, opplæringsstasjoner, oppholdsplasser, m.m. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer på dette området og jobber stadig med utvikling og forbedring i tett dialog med våre besøkende og samarbeidspartnere.

 • Etablering av rutiner, opplæring av ansatte
  Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av klatreparker (og opplevelse baserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi har gjerne ansatte som hospiterer hos oss før man starter egen park som gir nyttige erfaringer før man skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord – vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at besøkende skal få en best mulig opplevelse.

 • Godkjenning av offentlig myndighet
  Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zip liner i Norge. Denne type installasjoner kommer innunder tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten sikkerhetssertifikat og ansvarsforsikringer.

Oppfølging og vedlikehold

 • Drift av anlegg krever kontinuerlig oppfølging, utvikling og oppfølging. Som en del av IK håndboka har vi tilrettelagt for dette med rutiner og systemer. Vi er proaktive og planlegger årlige kontroller av park og utstyr slik at dette blir gjennomført i tide før årlig åpning.
  Vi kan også ta på oss kontroll og vedlikeholdsoppdrag for andre parker / installasjoner på forespørsel.